نوروز پالنگان رنگ خلقی بە خود گرفت

Kurdane.com

مراسم باستانی سال نو در روستای پالنگان با سە روز تأخیر سرانجام در ١٨ و ١٩ اسفند (٨-٩ مارس) برگزار شد. مردم مناطق مختلف هورامان از هنرمندان، شاعران، خبرنگاران و خوانندگان از مهمانانی سراسر روژهلات و ایران پذیرایی کردند.

گزارشهای ارسالی از نوروز پالنگان خبر از شور و شوق ویژەای در این جشن دارد، جوانان و زنان با پوشیدن لباسهای محلی و رنگارنگ بە استقبال سال تازە کُردی می‌روند و خود را برای فصلی نوین از حیات همراە با طبیعت آمادە می‌کنند

مورد جالب در مراسم امسال استفادە جوانان از چفیەهای کردی بود کە بە سە رنگ سبز، قرمز و زرد پرچم رنگین کردها را در اذهان زندە کرد و زیبایی و معنی بیشتری بە مراسم امسال دادە است.

sXhbOr.jpg sXh9kU.jpg sXhr97.jpg sXhtXH.jpg sXhHQo.jpg sXh2qx.jpg sXhg8k.jpg sXhKMF.jpg 

فرات

نظرات

ارسال نظر