انتخابات هلند، شکست سوشیال دمکراتها و پیروزی حزب چپ سبز

Kurdane.com

نتا یج  اولیه انتخابات مجلس شورای ملی هلند، شکست بزرگ برای حزب کار، این حزب  با داشتن 38 کرسی  حال فقط 9 کرسی خواهد داشت.  پیروزی بزرگ برای حزب چپ سبزکه الان چهار کرسی دارند حال صاحب 16 کرسی است، دمکراتهای 66 ، از 12 کرسی  حال 19 کرسی دارد   و حزب دمکرات مسیحی با داشتن 13 حال 19 کرسی خواهد داشت. برخلاف نظر خیلی ها که فکر می کردند  حزب  راست افراطی ضد خار جی  آزادی که 14 کرسی دارد حال 19 کرسی خواهد داشت،  ولی  آنها نتوانستد اولین حزب کشور شود.

نتایج اولیه

 • VVD 31
 • PvdA 9
 • PVV 19
 • SP 14
 • CDA 19
 • D66 19
 • CU 6
 • GL 16
 • SGP 3
 • PvdD 5
 • 50Plus 4
 • VNL 0
 • Denk 3
 • FvD 2

نظرات

ارسال نظر