دو یارسانی به خاطر فشار نیروهای امنیتی، فقر و بیکاری به نشانه اعتراض خود را به آتش کشیدند

Kurdane.com

پنج شنبه گذشته مهدی و احسان نادری دو برادرکرماشانی از پیروان آیین یارسان به دلیل اعمال فشار و آزار توسط نیروهای امنیتی ایران و همچنین فقر و بیکاری، به زندگی خود پایان داده اند.

از زمان پایه گذاری رژیم اسلامی مردم یارسانی در صورت بیان آشکار اعتقاد خود به آئین یارسان محروم از تمام خدمات دولتی بوده و هر سال تعداد زیادی از مردم یارسان مجبور بوده و هستند که به دروغ خود را شیعه معرفی نمایند تا لقمه نانی برای فرزندان خویش بدست آورند.

اما حال این دوران به سر آمده است و مردم کرد یارسانی دیگر تحمل این تحقیر دولت اسلامی را ندارند.

 به گزارشی که از کرماشان رسیده است. دو برادر به نام های مهدی و احسان نادری که پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه در کرماشان  پیروان آیین یارسان به دلیل اعمال فشار و آزار توسط نیروهای امنیتی ایران و همچنین فقر و بیکاری، به زندگی خود پایان داده اند.

 مهدی و احسان نادری از فعالین یارسانی در کرماشان بودند که در سازماندهی و تجمعات اعتراضی پیروان آیین یارسان در این استان نقش داشته اند.

 پیکر این دو برادر یارسانی روز گذشته طی مراسمی با حضور پرشمار مردم کرماشان به خاک سپرده شده است.

نظرات

ارسال نظر