تاریخ شفاهی چپ در کردستان، گفتگو با رفیق کاک هاشم کریمی

Kurdane.com

محمد خاکی: در ادمه تاریخ شفاهی چپ در کردستان گفتگو یک و نیم ساعته من با رفیق کاک هاشم کریمی، چهرە شناخته شدە و مورد احترام مردم و فعالین سیاسی در کردستان. 

کاک هاشم کریمی نزدیک بە شصت سال مبارزە کردە، بیش از بیست سال در رهبری حزب دموکرات بودە، در دو رژیم شاه و اسلامی مورد تعقیب بودە و حتی در دورە شاه غیابی بە اعدام محکوم شدە است. کاک هاشم علاوە بر فعالیت سیاسی و حزبی ، نویسندە مقالات متعدد ، مترجم آثار ادبی و سیاسی است . در گفتگو با کاک هاشم کریمی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی بیش از نیم قرن در منطقە بانە در کردستان را مورد بررسی قرار میدهیم . برای ضبط این برنامە از همکاری و مهربانی بیدریغ و صمیمانە رفقای عزیز کاک سعید قادریان و کاک سیوان کریمی ، از مسئولین تلویزیون پرتو برخوردار بودە ام ، صمیمانە سپاسگزار ٱنها هستم .

تاریخ شفاهی چپ در کردستان، گفتگو  با رفیق کاک هاشم کریمی  کلیک کنید

 

نظرات

  1. مصاحبه بسیار اموزنده است و قسمتی از گوشه های تاریک تاریخ شفاهی روژهلات را روشن می کند. درود بر مبارز ملی کرد کاک هاشم و دست مریزاد کاک محمد

ارسال نظر