شعر «گل فروش» صالح بیچار

Kurdane.com

شعر «گل فروش» از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
«گل فروش»
گلم!
ازچه گل می فروشی
روزگاری ست
گلوله ازگل پربهاتراست
دیگرگل برای یادگاری عاشقان نیست
دیگرجای گل اکنون گلدان نیست
درین جاهرگز!
به گاه زنده بودن
گل رابه یقه ی همدیگرنمی زنند
وقتی که می میرند....
گل رابه مزارهمدیگرمی برند
گلم!
دیگرگل مفروش
دست ازگل فروشی بردار
راه خودرادرپیش گیر
بازارتودراین جانیست
کجاگل می خرند درین خارستان
خودت ودسته گل دستت
قدم رنجه بفرمابه گورستان

نظرات

ارسال نظر