بررسی انتخابات ایران و مسائل فرهنگی مناطق باشور روژهلات کوردستان

Kurdane.com

برنامه ی خوه رنیشان  برنامه ای فرهنگی وادبی است که با لهجه ی کوردی جنوبی هرجمعه ازکوردکانال پخش می گردد در این برنامه  تلاش می شود تا فعالیت های فرهنگی وادبی مناطق جنوب کردستان ایران و خانقین، مندلی و کوردهای که با این گویش صحبت می کنند زیر پوشش خود قرار دهد و به معرفی شاعران وهنرمندان وآثارشان مخصوصا آنهاکه کمتربه تریبون آزاد دسترسی داشته اند و صدایشان کمترشنیده شده است بپردازد و به دور از هرگونه تبعیض ومحدودیت فکری و حزبی، هر ادیب یا هنرمندی که درآن مناطق پیام و اثرجدیدی داشته باشد منعکس می نماید.

هرآنچه به هویت و تاریخ و ادبیات وهنر کوردی مخصوصا درمناطق جنوب که بیشتر تحت فشارسیاست سرکوب وآسیمیلاسیون هستند مربوط شود به نحوی دراین برنامه به آن اهمیت داده می شود. برنامه خوه رنیشان شامل دوبخش است  اول بخش خبری و دوم بخش مصاحبه یامعرفی شاعران وهنرمندان و فعالان مدنی در عرصه مختلف با  لهجه ی کوردی جنوبی است.

در برنامه این جمعه مصاحبه ای داریم با کاک محمدرضا اسکندری کارشناس علوم اجتماعی و مسئول  رادیو کوردانه. ما در این برنامه تلاش نموده ایم  که این سوئلات را با کاک محمدرضا مورد بررسی قرار دهیم

امروزه فرهنگ و سیاست به نحوی با هم امیخته اند، مردم، شاعران وهنرمندان ما حتی بی انکه وابسته به حزبی باشند و بیشترآنها مستقل ازچنان شعورسیاسی برخوردارند که نسبت به سرنوشت خویش بی تفاوت نیستند اما ازطرفی عدهای که خود را سیاسی وابسته به احزاب میدانند با عدم قبول همدیگر وتخریب وتوهین و خودی وغیرخودی خواندن هنرمندانی چون ناصر رزازی و کامکارها را با کوچکترین اختلاف نظری مورد توهین قرارمیدهند منشا این گونه رفتارها چیست؟

بسیاری ازمردم بی انکه قصد مشروعیت بخشیدن به نظام داشته باشند بخاطر مشکلات خویش ونداشتن انتخابی بهترمجبوربه شرکت درانتخابات شدند ودراین میان عدهای با برجسته نمودن شرکت مردم کرماشاندر انتخابات  وغیرکورد خواندن آنها دردنیای مجازی که امروزه تاثیرات آن انکارناپذیراست به تضاد بین ملت کورد داما می زنند. این حرکت باعث شده است مردم نگران آینده ملت خود شوند. این حرکت ضد شعاراحزاب است که ازاهمیت کرماشان وایلام و لرستان سالها است سخن می گویند؟

ایا رهبران چنین احزابی نمی توانند موانع این رفتارهای به دورازاخلاق سیاسی و پرنسیپ حزبی شوند؟

ایا سخن نگفتن درمورد این ضعف ها راه حل است یا  بررسی این مشکل و مشخص نمود این نوع رفتار می تواند راه حل مشکل باشد؟

جناب عالی هم خودت ازمردم جنوب کردستان هستی  و به  شرایط  منطقه آگاه وهم سابقه وتجربه مبارزاتی وسیاسی دارید می توانی کمی در رابطه با  اسیب سناسی این منطقه برایمان بگوید و چرا ازمناطق جنوب کمترافراد در گذشته و حال به احزاب  کوردی می پیوندند ؟

درمورد اینکه عده ای می خواهند نام عشیره ای را بر لهجه کورد جنوبی و ادبیات ما بگذارند چه نظری دارید? ایا این سبب ایجاد اختلاف و نادیده گرفتن  مهم ترین و بزرگترین قسمت روژهات کوردستان نیست؟

فعالیت فرهنگی اکنون درمناطق جنوب چگونه ارزیابی می کنید، ایا پیشرفت داشته ایم، فعالیت های فرهنگی  برای حفظ فرهنگ وهویتمان در میان توده های مردم چگونه پیش می رود؟

نظرات

ارسال نظر