شعری از:مهندس:روناک کاکه حمه-سلیمانی

Kurdane.com

ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

من نمی خواهم:
درین رحم باد بادکی مادرم
به دنیا بیایم...
اگرکه قراربراین است
که درسرزمین استبداد زده ای
چشم بگشایم
من نمی خواهم:
ازهمکنون بدهکار خکومتها شوم
من نمی خواهم:
نفس هایم طعمه ی آبهای دریاشوند
من نمی خواهم:
دستهایم بیهوده درجنگهای بخاطر
طلای سیاه 
که خودازآن بی بهره ام
قطع شوند
مادرم تورابه خدا
فکری به حالم بنما
به شیرمردان وشیرزنان سرزمینم بگو:
بعداززایش ام
سرزمین ام راازظلم واستبداد
ددمنشان کوتاه کنند؟؟!!

نظرات

ارسال نظر