توجیه توحش با بیان حالات و سخن واهی

Kurdane.com

هيراد رستمى: آلمانيها هر جا هر جا بحثى از هيتلر مى شود به نشانه شرمسارى سرشان راپايين مى گيرند اما در ايران  پيروان ايت الله خمينى نه تنها نگاه امروزى و موشكافانه به تفكرات وى ندارند بلكه وى را فيلسوف و منزه مى دانند از جمله حسن روحانى كه بنيه علمى دينى بالايى ندارد با نگاهى مكتبى كاريزماى وى را در حد امام الهی می پندارد.

 

حسن خمينى در يك گفتگوى تلويزيونى به منظور حمايت از آيت الله خمینی و خامنه اى براى توجيه اعدام هاى ٦٧ با ابراز سوزی خاص و شاق درک مقام به اصطلاح ماورایی خمینی که نیازمند پاکی دانست  گفت:

"آتش بگير تا كه بدانى چه مى كشم احساس سوختن به تماشا نمى شود."

حال روی سخنم به حاج حسن خمينى است ؛ اکنون كه نجابت مردم را به سخره گرفته اى سفر كن به اعماق قلب نيره جلالى(مادر بهكيش )تا سياهى ستمى راكه نظام مبارك پدر بزرگتان به اين بزرگ زن روا داشت ببينى ،را ه مريوان را در پيش گير مزار مادر مصطفى سلطانى ها را بياب كه چه شرافiتمندانه و سركش در كنار پسرانش آرميده همانجا فاشيسم را بركن و شرافت و طغيان آزادگى را از اين قهرمان بياموز،به كامياران برو به مادر فرزاد كمانگر بگو من پيك و بازمانده خمينى هستم بجاى سيلى تف به صورتم انداز من آمده أم به گدايى عطوفت سپس به سنندج برو همانجايى كه ساليان است همچون لكه ننگى سيماى شماها را سياه كرده با دستهايت مزار كونكريت شده حبيب اله گلپرى پور را لمس كن تا گرمى اشكهاى مادرش دستانت را بسوزاند خانه احسن ناهيد را پيدا كن برانكاردى كه وى را بروى آن تيرباران كردند پيدا كن و بر روى آن دوار بكش تا عطش خونريختن خمينيسم را لمس كنى در كرمانشاه برسر مزارشلير حيدرى بايست وبگو اسلحه شكارى پدر بزرگت به جماران به هديه مى برم تا با آن بينايى زينب جلاليان را بدزدم مادر كيانوش آسا را مى شناسى به زيبايى و نجابت اين زن سجده ببر با مرزبانان دمى بنشين تا ببينى چه سان كولبران را با تيربار همچون آهو به زمين مى افكنند به كوره هاى آجرپزى سرى يزن و بر پاهاى عريان كودكان كه همچون اهن گداخته است نظر كن تا حقارت خود را ببينى روستاهاى قارنا و قلاتان را از ياد نبر جلايى پور آنها را بهتر مى شناسد از او بپرس راست مى گويند شما در قارنا و قلاتان روى نازيهاى آلمان را كم كرده ايد و مردم را چون خوشه گندم درو كرده ايد آنگاه گورستان پييرلاشيز و رستوران ميكونوس نظرى افكن فاشيسم و خمينيسم در پيراهن قاسملو وبدن سوراخ سوراخ شده شرفكندى به تو سلام خواهند كرد

با بهره گرفتن از توهومات مذهبي کە غوطەور گشتە در بینش جهالتی جنگ و کشتار و از طرف ديگر شیوەی عرفانی دادن بە صورت مسئله ميتواند خالق چنین تفکری باشد. اما روی حقیقی اینگونە است کە بگویم :

اكنون اين تويى كه بايد آتش بگير ى تا كه بدانى ما چه كشيديم .

 

 

نظرات

ارسال نظر