هماهنگی آیت الله کاشانی با کودتاگران و اوباش 28 مرداد در فیلم منتشر شده سازمان سیا

Kurdane.com

فیلم/ فیلمی نادر، منتشر شده توسط سیا از ورود آیت الله کاشانی به همراه زاهدی و نمایندگان آمریکا و انگلیس به ویرانه های خانه دکتر مصدق یک ساعت بعد از پیروزی کودتا

نظرات

ارسال نظر