رشد گرایش های سلفی گری در کردستان از تبلیغی تا جهادی

Kurdane.com

جمهوری اسلامی با چه هدف و نیتی دست مبلغان سلفی را باز گذاشته بود؟ گزارش و گفتگو با محمدرضا اسکندری سردبیر سایت کردانه

رشد گرایش های سلفی گری در کردستان از تبلیغی تا جهادی، جمهوری اسلامی با چه هدف و نیتی دست مبلغان سلفی را باز گذاشته بود؟ گزارش و گفتگو با محمدرضا اسکندری سردبیر سایت کردانه کلیک کنید

نظرات

ارسال نظر