کاریکلماتوروسیاستمداران

Kurdane.com

خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به دوست واستادفرهیخته وژورنالیست ارجمندم

حسن زرهی وخودم که هردوازسیاست متنفروبیزاریم


وهروقت که روبرویش می شویم ازآن روی برمی گردانیم...
1-همه سیاستمداران دارای قلب مصنوعی اند
2-دروغگویان برای سیاستمداران مدام سرتعظیم فرودمی آورند
3-چه جادوگرانی اندسیاستمداران که ازدروغ هایشان بهشت می سازند
وبه قدرت که رسیدندازآن جهنم می سازند
4-سیاستمداران عاشق میکرفون وکف زدن پی درپی حاضران درسخنرانی شان هستند
5-سیاستمداران جوهرخودکارشان راازدروغ پرمی کنند
6-دروغ می گویند:که سیاستمداران عاشق وشیفته مردم اند...صندلی شان که دروغ نمی گوید
7-تنهاسیاستمداران هستندکه مدام ازآب گل آلودماهی می گیرند
8-تنهاسیاستمداران هستندکه فقط مرگ رابرای همسایه وزیستن رابرای خودمی خواهند
9-اشک تمساح غبطه می خوردبه اشکهای سیاستمداری
10-سیاستمداران ماهی گیرماهری اندکه هرگزخیس نمی شوند
11-بیشترخوابهای سیاستمداران خواب صندلی است وتکیه دادن به صندلی وپشت کردن به مردم
12-سیاستمداران وتمساح هردوازیک قبیله ونژاداندبااشکهای سرشارازدروغ
13-سیاستمداران تنهاموجودی اندکه مردم شان راتنها باسکوت شان دوست می دارند
14-سیاستمداران مدام دعامی کنندکه خدایا لبهای سکوت مردمم راطاول زاکن
15-سیاستمداران عشق به صندلی راقاب می کنند وعشق به مردم اش رامدفون درخاک 
16-خداوندهرچه دروغ بودبرروی سیاستمداران تقسیم کرد
17-سیاستمداران اینقدرشیفته صندلی شان هستندهمیشه حسرت آن رامی خورندکه کاش
می توانستند:آن راباخودبه گورنیزمی بردند
18-سیاستمداران تازمانی که به فدرت نرسیده اند دوست داشتنی اندوامابه قدرت که رسیدند
منفورترین قشرجامعه اند
19-سیاستمداران طراحان دروغ وچاپلوسی برای مردم ساده لوح اند
20-سیاستمدارکه مردتمساح درمجلس ترحیم اش زارزارمی گریست واشکهایش می خندید
21-هیچ وقت سیاستمداران زیان نمی بینندچون ازاین دست می بخشندوازآن دست می گیرند
22-شیطان همیشه خجالت زده ی سیاستمداران است چون کارهای نکرده شان راآنهاانجام می دهند
23-شیطان وسیاستمداران دوبرادردوقولوی هم اندکه شباهت های بیشماری باهم دارند
24-شیطان وسیاستمداران همیشه مدیون همدیگراند
25-سیاستمداران طاول زدن لبهای مردم شان راازسکوت دوست می دارند
26-سیاستمداران دوست دارندسکوت مردم شان راوفریادرعدآسای خودرا
27-سازسیاستمداران تنهاسکوت رامی نوازد
28-روشنفکران وسیاستمداران همیشه تضادهم اندچراکه روشنفکران شب رابه سپیده می رسانند
وسیاستمداران سپیده رابه ظلمت وتاریکی
29-خواب سیاستمداران همه اش تکراری است...خواب صندلی وتعبیری به قدرت رسیدن
30-سیاستمداران وخفاشان شبیه ی هم اندهردوعاشق تاریکی وتلاش اینکه شب رابه سپیده نرساندن
31-شب آرامش سیاستمداران وروزترس ووحشت آنان
32-چه زیبا تمجیدمی کردسیاستمداری طاول سکوت مردم اش را
33-سیاستمداران ترانه وششعرهای رادوست می دارندکه تنها سکوت رامی سرایندومی خوانند
34-سیاستمداران عاشق شاعرانی اندکه دیوان شعرهایشان سرشارازسکوت است
35-سیاستمداران تنهاداستان ورمانهای می خوانندکه قهرمانان اش همه دروغگواندودرآخرین فصل
به قدرت می رسند
36-سیاستمداران تنهاخواستاراعدام شاعرونویسندگانی اندکه سکوت رامی شکنند
37-غم وغصه سیاستمدارتنهاکوتاهی عمربرکرسی قدرت است
38-سیاستمداران روی میزشان سکوت راقاب می گیرند
39-واژه ی موردعلاقه سیاستمداران تنهاواژه سکوت است وبس
40-سیاستمداری به ثبت احوال دستوردادکه بیشترشناسنامه های تازه تولدشده هارا
به نام«سکوت»به ثبت برساند
41-سیاستمداران سکوت راباخط خوش می نویسندوامافریادراباخط زشت هرگزنخواندنی می نویسند
42-سیاستمداری به خطاطان کشوردستوردادکه تامی توانید:واژه سکوت رازیباوواژه فریادراناخواندنی بنویسید
43-سیاستمداران مردگان رابیشتراززندگان دوست می دارندچراکه مردگان سرشارازسکوت اندامازندگان سرشارازفریاداند
44-سیاستمداران مثلث برموداهستنددرآنی همه خزانه کشوررامی بلعندوهیچ کس جرات نمی کندنزدیک شان شود
45-سیاستمداران تنهامدال رابه گردن خواننده ای می آویزندکه فقط سکوت رامی خواند
46-سیاستمداران زالوشبیه ی هم اندکه فقط تشنگی شان باخون رفع می شود
47-گریه ی سیاستمدارراکه دیدم به یادتمساح افتادم
48-سیاستمدارکه گریست تمساح قهه قهه خندید
49-سیاستمداری دریک سخنرانی به کارگزاران اش می گفت:که بیشترازهمه به افرادکوروکرولال بهادهید
50-کوله بارسیاستمداران همیشه برشهری خالی ازسکنه به زمین گذاشته می شود

نظرات

ارسال نظر