در حالی کە استقلال برای همە ملت‌ها مشروع و قانونی است، چرا برای ما کردها مشروع نباشد؟

Kurdane.com

مسعود بارزانی که با هیئت  از افراد پارتی و یکیتی به بروکسل پایتخت بلژیک  رفته بود با رئیس فراکسیون احزاب مسیحی در پارلمان اروپا دیدار کردند و در این دیدار به موضوع برگزار همه‌پرسی استقلال کوردستان و آخرین تحولات منطقه و عراق پرداختند. وی گفت" از ماندن در عراق ناامید شدەایم، یا باید بە سوی جنگی خونین بە پیش رویم و یا دو همسایە باشیم . در حالی کە استقلال برای همە ملت‌ها مشروع و قانونی است، چرا برای ما کردها مشروع نباشد؟

 

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در نشستی در پارلمان اروپا بە سؤالات حاضران و خبرنگاران در خصوص تصمیم بە برگزاری همەپرسی و اعلام استقلال پاسخ گفت.
در این نشست کە بە صورت زندە از شبکە های کردستان 24 و روداو پخش می‌شد، مسعود بارزانی دربارە دلیل تصمیم‌گیری بە انجام همەپرسی استقلال از سوی کردها در عراق، گفت: اگر استقلال چیز بدی است چرا همە کشورها خواستار آن می‌باشند.
بارزانی در واکنش بە اظهاراتی کە بر نامناسب بودن مقطع کنونی برای استقلال کردستان تاکید می‌کنند، گفت: شما بە ما بگویید زمان مناسب برای اعلام استقلال کردها کی فرامی‌رسد.
وی با اشارە بە اینکە کردها در عراق 100 سال است کە بە دنبال مشارکت واقعی در قدرت در بغداد هستند و موفق بە دستیابی بە آن نشدەاند، افزود: در عراق بە هیچ عنوان شاهد پایبندی بە قانون اساسی نبودیم.
رئیس اقلیم کردستان، تاکید کرد: از ماندن در عراق نا امید شدیم، یا باید بە سوی جنگی خونین بە پیش برویم و یا اینکە با عراق دو همسایە خوب باشیم.
بارزانی تصریح کرد: در تصمیم برگزاری همەپرسی استقلال، عقب‌نشینی و یا مصالحە نخواهیم کرد.
وی همچنین این سؤال را مطرح ساخت کە در حالی کە استقلال برای همە ملت‌ها مشروع و قانونی است، چرا برای ما کردها مشروع نباشد؟
بارزانی دربارە مخالفت‌ها در سطح منطقە و جهان با استقلال کردستان عراق، گفت: هیچ کشوری بە صورت رسمی با همەپرسی استقلال اقلیم کردستان مخالفت نکردە است، در نشستی کە با نمایندگان اتحادیە اروپا هم داشتیم آن‌ها هیچ مخالفتی با تصمیم برگزاری همەپرسی نداشتند.
در پاسخ بە سؤالی دربارە مخالفت ترکیە با برگزاری همەپرسی در اقلیم کردستان و اشتباە توصیف کردن آن، گفت: ما دوست ترکیە هستیم، این تصمیم اگر از دیدگاە آن‌ها اشتباە است، بە نظر ما اشتباە نیست، اگر اشتباە بود چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌کردیم.
بارزانی گفت: از دوستانمان درخواست داریم کە اگر از همەپرسی استقلال اقلیم کردستان حمایت نمی‌کنند، علیە ما نباشند.
رئیس اقلیم کردستان همەپرسی را موجب ایجاد ثبات در منطقە دانست و در خصوص نگرانی‌ها دربارە احتمال جنگ داخلی در اقلیم کردستان در صورت استقلال ضمن ابراز تعجب از طرح این مسائل، گفت: برای من جای سؤال است کە از احتمال وقوع جنگ داخلی در اقلیم کردستان پس از استقلال سؤال می‌شود. استقلال برای کردستان نە تنها جنگ بە دنبال نخواهد داشت، بلکە موجب ثبات خواهد بود.
بارزانی تاکید کرد: با استقلال اقلیم کردستان بە هیچ عنوان جنگ داخلی روی نمی‌دهد و بە دنبال جنگ هم نیستیم.
رئیس اقلیم کردستان تصمیم‌گیری دربارە استقلال اقلیم کردستان در مجلس عراق را رد کرد و گفت: مشروعیت را از مردممان کسب می‌کنیم، آن را از مجلس نمایندگان عراق نمی‌گیریم و نیازی بە تائید مجلس عراق نداریم.
بارزانی در خصوص تداوم ریاست وی بر اقلیم کردستان، با اشارە بە اینکە شورای عالی قضایی در اقلیم کردستان با قانونی خواندن تداوم ریاست وی از ایجاد خلأ قانونی جلوگیری کرد، گفت: هیچ‌یک از احزاب برای تصدی منصب ریاست اقلیم کردستان نامزد معرفی نکردند بە همین دلیل در این منصب باقی ماندم.
مسعود بارزانی دربارە مواضع جنبش تغییر و بستن پارلمان کردستان گفت: جنبش تغییر اساس توافق در اقلیم کردستان را نقض کرد و در حالی کە کردستان در وضعیت جنگی قرار داشت، جنبش تغییر بە دنبال انجام کودتا بود.
وی همچنین گفت: جنبش تغییر و جماعت اسلامی علیرغم همە آنچە کە انجام دادند بازگردند و بە پروسە استقلال بپیوندند و درهای گفتگو با آن‌ها باز است.
رئیس اقلیم کردستان دربارە پایان داعش در عراق گفت: عوامل ظهور داعش در عراق نە تنها از میان نرفتەاند بلکە افزایش یافتەاند
وی تاکید کرد کە جنگ با داعش فقط یک جنگ نظامی نیست.
بارزانی از مغفول ماندن تدوین طرحی برای مرحلە پسا داعش در موصل انتقاد کرد.

بعض از ناظران سیاسی معتقد هستند آقای بارزانی بیشتر در این سفر نقش رهبری پارتی را بازی نمود تا رهبر یک منطقه فدرال کوردستانی. و این نوع برخورد را نشان از ضعف دیپلماتیک وی می دانند.

در ضمن غیر از خبرگزارهای داخلی باشور کوردستان خبرگزاری های مهم جهانی خبری در این رابطه مخابره نکردند

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه