برای مریم میرزاخانی

Kurdane.com

شعری از:خالدبایزیدی(دلیر)  برای مریم میرزاخانی

«پائیز بی هنگام»
پائیزنیامده بود
که سوگنامه جدایی ات را سرودم
برگی از آن سوی آسمان
پر پر زنان
برشانه ام نشست
و به زردی گرائید

نظرات

ارسال نظر