بە آتش کشتیدن عمدی مرکزی فرهنگی و هنری ”وژین“ در مریوان را محکوم می کنیم

Kurdane.com

فعالین فرهنگی و مدنی کرد در روژهلات کردستان اعلام کردند کە روز جمعە ٢٠ مردادماه، مرکز فرهنگی و هنری ”وژین“ مریوان از سوی افرادی که مخالف کار فرهنگی این کانون بوده است بصورت عمدی بە آتش کشیدە شدە است.ف عالین سیاسی و مدنی  روژهلات کردستان در داخل  و خارج از کوردستان ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی و ضد فرهنگی، حمایت خود را از مرکز فرهنگی  وژین و مسئولین آن اعلام نمودند و خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن عاملین این آتش سوزی شدند.

 

 

مرکز فرهنگی و هنری  وژین در مریوان فعالیت خود را آغاز و در چندین شهر دیگر نیز شاخەهایی دایر کردە است. انگشت اتهام فعالین فرهنگی بسوی مراکز نزدیک به نیروهای امنیتی  اطلاعاتی رژیم دراز است. در این آتش سوزی عمدی این کانون فرهنگی دچار خسارات مادی زیاد شده است.

فعالین سیاسی و مدنی  روژهلات کردستان در داخل  و خارج از کوردستان ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی و ضد فرهنگی حمایت خود را از مرکز فرهنگی  و هنری  وژین و مسئولین آن اعلام نمودند و خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن عاملین این آتش سوزی شدند.

وژین طی سالهای گذشتە دەها سمینار علمی، ادبی دربارە مسائل مختلف کوردستان برگزار نمودە  و مراسم شب یلدا را برگزار و در آن جایزە بلوط طلایی را بە فعالین کرد در عرصەهای مختلف تقدیم نمودە است.

 این مرکز فرهنگی هنری از چندین کمیتە مختلف مانند کمیتە زبان و ادبیات و کمیتە فرهنگ، کمیتە هورامان و هم زمان دارای یک کتابخانە الکتریکی می باشند کە بیشتر دیوان اشعار  کلاسیک کرد  را در قالبی نو در آن آرشو کردەاند.

در همین ارتباط، این مرکز فرهنگی هنری امروز شنبە ٢١ مرداد ماه، بیانیەای را منتشر نمود و بر تعمدی بودن این حادثە تاکید کردە است.

در بخشی از این بیانیە ضمن تاکیید بر پیگیری و آشکار نمودن عاملان این آتش سوزی آمدە است کە این قبیل کارها ما را از فعالیت های خود باز نخواهد داشت و مسرانە تر بە کارهای خود ادامە می دهیم.

بە گفتە منابع محلی، این مرکز فرهنگی و هنری کە در مریوان فعالیت دارد و در چندین شهر دیگر نیز شاخەهایی دایر کردە است، از سوی عناصر نزدیک بە مراکز امنیتی ایران بە آتش کشیدە و دچار خسارات مادی شدە است.

وژین طی سالهای گذشتە دەها سمینار علمی دربارە مسائل مختلف کوردستان برگزار نمودە  و مراسم شب یلدا را برگزار و در آن جایزە بلوط طلایی را بە فعالین کورد در عرصەهای مختلف تقدیم نمودە است.

 این مرکز فرهنگی هنری از چندین کمیتە مختلف مانند کمیتە زبان و ادبیات و کمیتە فرهنگ، کمیتە هورامان و هم زمان دارای یک کتابخانە الکتریکی می باشند کە بیشتر دیوان اشعار  کلاسیک کورد را در قالبی نو در آن آرشو کردەاند.

در همین ارتباط، این مرکز فرهنگی هنری امروز شنبە ٢١ مرداد ماه، بیانیەای را منتشر نمود و بر تعمدی بودن این حادثە تاکید کردە است.

در بخشی از این بیانیە ضمن تاکیید بر پیگیری و آشکار نمودن عاملان این آتش سوزی آمدە است کە این قبیل کارها ما را از فعالیت های خود باز نخواهد داشت و مسرانە تر بە کارهای خود ادامە می دهیم.

رادیو کوردانه ضمن محکوم کردن این عمل ضد فرهنگی، حمایت خود را از مرکز فرهنگی و هنری وژین اعلام می دارد و خواستار یک صدائی جامعه فرهنگی روژهلات در مقابل این کارهای ضد فرهنگی است.

نظرات

ارسال نظر