کردهای شرق کردستان با شور فراوان در انتظار پیروزی همەپرسی استقلال اقلیم کردستان هستند

Kurdane.com

"جشنواره فرهنگی و هنری شبهای کردستان" در هفتە جاری با همکاری شورای شهر سنندج، شهرداری تهران و انجمن کردهای مقیم پایتخت ایران برگزار گردید.

 

بە گزارش خبرنگار کردستان٢٤، طی این مراسم کە بە مدت دوشب در برج میلاد برگزار گردید، کردهای استانهای شرق کردستان ( کردستان  ایران) بە ارائە آثار فرهنگی خود پرداختند.

 

جمعیت ١٥ الی ٢٠ درصدی  کردهای مقیم تهران از ١٧ سال پیش تشکلی را بە همین نام تشکیل دادەاند. دست‌اندرکاران برگزاری اولین جشنوارە فرهنگی و هنری شبهای تهران می‌گویند، این جشنوارە اگرچە بە نام استان سنندج  شناختە شدە است، اما هنرمندان همە استانهای شرق کردستان در آن شرکت کردند و هدف از آن  تجدید دیدار میان هنرمندان کرد استان‌ها و کردهای مقیم تهران است.

حمایت از مردم "بانە" و ابراز انجزجار از کشتار کولبران کردستان در حاشیە این همایش مشهود بود و شرکت کنندگان  ضمن حمایت از برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان، خواستار همبستگی بیشتر کردها شدند.

یکی از شرکت کنندگان در این جشنوارە، بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: "همە‌پرسی حق مسلم خلق کرد است، انشااللە با موفقیت انجام می‌شود. امیدواریم، موفق هم خواهد شد. حق خودمان است ما هم بتوانیم در اینجا جشن بگیریم و آنانی کە دوست ندارند برگزار نشود در سیاستشان بە نظر من اشتباه می‌كنند".

یکی دیگر از شرکت کنندگان بە کردستان٢٤ گفت: " همە‌پرسی موضوعی است کە در قانون اساسی آنها نوشته شدە است و حق مسلم خودشان است کە آن را انجام بدهند. امیدارم ملت کرد همیشە متحد باشد و همیشه برای دفاع از حق خود در صحنه باشند. متشکرم، خوش آمدید".

 

در حالیکە اقشار مختلف مردم شرق کردستان، در داخل و خارج ایران با شور و اشتیاق در انتظار برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان هستند، تاکنون مقامات ایرانی در مناسبت‌های مختلف مخالفت شدید خود را با برگزاری همە‌پرسی ابراز داشتەاند و تعدادی از فرماندهان نظامی این کشور در این مورد دولت اقلیم کردستان را تهدید کردە‌اند.

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه