مجلەی کوردی فارسی هەنار در روژهلات کوردستان منتشر شد

Kurdane.com

شمارەی یک و دو ی مجلەی “هەنار- انار” در روژهلات کوردستان چاپ و منتشر شد. مجلەی “هەنار” بە دو زبان کوردی و فارسی  قرار است بصورت ماهانه منتشر شود و  در رابطه با مسائل اجتماعی، فرهنگی و ملی کار فرهنگی خود را دنبال نماید.

 

در اولین شماره این مجلەی مقالەهایی از آقایان  محمد حق مرادی، آوات رضانیا، حسام الدین خاکپور، مسعود بینندە، ناصر سرگردان، امیر سجادی و…منتشر شدە است.

اولین شمارەی این مجلە، با قیمت ١٠ هزار تومان وارد بازار کتاب و نشر کوردی شدە و قرار است کە هنار هر ماه در استانهای کوردنشین و شهرهای دیگر که مردم کردزبان در انجا زندگی می کنند پخش و به فروش برسد.

پیشتر مجلەای بەهمین نام از سوی مدیریت چاپ و نشر سلیمانیە  منتشر  و بیش از ١٠٠ شمارە از آن نیز چاپ شدە بود چه رابطه بین هم اسمی این دو مجله وجود دارد مشخص نیست.

در روژهلات کوردستان بیش از ٤٠ مجلە، فصل نامە، روزنامە و هفتە نامە بە صورت رسمی مجوز چاپ و نشر دارند، اما بیشتر آنان بە دلیل مشکلات مالی و کمک نکردن دولت به آنها که حق هر نشریه هست یا توسط مسئولین ان موقت بسته شده اند و یا بعضی از انها به خاطر تیغ  سانسور مجبور به عدم چاپ شدەاند. در این میان تنها هفته نامه های که توسط رژیم چاپ می شود یارانه دریافت و مشکلی در رابطه با پخش ندارند.

نظرات

ارسال نظر