تصمیمات تازە شورای عالی رهبری سیاسی کوردستان

Kurdane.com

رهبری سیاسی کوردستان - عراق با ریاست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان نشتی را برگزارو تصمیم بە تغییر نام این شورا گرفتند.

 
 
تصمیمات تازە شورای عالی رهبری سیاسی کوردستان
 

در پایان این نشست شورا بیانیەای متشکل از ٤ مادە منتشر شد. متن کامل آن در پی می آید؛

بیانیە شورای عالی سیاسی کوردستان

روز چهارشنبە ١١ اکتبر ٢٠١٧ با ریاست مسعود بارزانی شورای عالی سیاسی کوردستان نشستی را برگزار نمود.

 در آغاز این نشست حاضرین بە نشانەی ادای احترام بە روح مام جلال طالبانی و شهدای راه آزادی کوردستان یک دقیقە ایستادە سکوت اختیار کردە و اتحاد و هم موضعی جریانات سیاسی کوردستان را وفاداری بە راه آنها دانستند.

در ادامە این نشست تغییرات سیاسی و واکنش های بین المللی، منطقەای و عراقی را نسبت بە همەپرسی استقلال کوردستان مورد بررسی قرار دادە و تصمیمات پایین را اتخاذ نمودند؛

یکم: حاضرین در این نشست متعهد بودن خود را بە ارادە ملت کورد در همەپرسی سوم مهرماه امسال و اجرایی نمودن نتیجە همەپرسی را از نظر زمانی بر پایە گفتگوی مسئولانە اعلام کردند. این شورا همچنین آمادگی خود را برای گفتگوی باز و بدون پیش شرط با بغداد اعلام کردە است.

دوم: تحمیل مجازات بر ملت کوردستان غیرقانونی و نامسئولانە بودە و موجب تنش های سیاسی شدە و در راستای منافع هیچ یک از طرفین نمی باشد.

سوم: بە انظار عمومی جهان اعلام می کنیم کە ملت کوردستان با تحریم و  مجازات جمعی روبرو شدە وحتی تهدید بە استفادە از نیرو و زور شدە و این وضعیت انسانی آوارەها را در عراق و کوردستان را بە مرحلەای خطرناک بردە و تقاضا می کنیم کە مرزی را برای این تهدیدها و تحریمها مشخص نماید.

چهارم: حاضرین در این نشست تصمیم گرفتند کە حزب و جریانات سیاسی تحت عنوان شورای عالی سیاسی کوردستان بە فعالیت های خود ادامە خواهد داد.

شورای عالی سیاسی کوردستان

١١/١٠/٢٠١٧

١٩/٧/١٣٩٦

نظرات

ارسال نظر