احتمال حملە حشد شعبی و دیگر نیروهای عراقی از دو محور جنوب و غرب کرکوک

Kurdane.com

به گزارش کوردستان 24 کمال کرکوکی مسئول محور نظامی غرب کرکوک، بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: " پس از آنکە نیروهای حشد شعبی روزگذشتە تحرکات محدودی را در منطقه آنجام دادند، پرواز هواپیما‌های نظامی ائتلاف بین‌المللی افزایش یافته‌ است".مسئول محور نظامی جنوبی کرکوک هم اعلام کرد کە " هر نیرویی بخواهد بە سنگرهای ما نزیک شود، با واکنش شدید پیشمرگان روبرو خواهد شد".

 

کمال کرکوکی گفت: " نیروهای پیشمرگه در جهت مبارزە با داعش در منطقه مستقر هستند نە برای جنگ با نیروهای عراقی، اما هر نیرویی کە بە سنگر‌های پیشمرگه حملە کند شدیدا با آن برخورد خواهیم شد".

از سوی دیگر "استاد رسول" مسئول محور نظامی جنوبی کرکوک هم اعلام کرد کە " هر نیرویی بخواهد بە سنگرهای ما نزیک شود، با واکنش شدید پیشمرگان روبرو خواهد شد".

بە گفتە مسئولین محورهای نظامی جنوب و غرب کرکوک، نیروهای پیشمرگه در آمادەباش کامل بەسر می‌برند، والی تا کنون هیچ تحرک غیر منتظرەای در آن سوی سنگر‌ها رخ ندادە است.

در ساعات پایانی دیروز چهارشنبە ١٩ مهرماه شورای عالی امنیت اقلیم کردستان از احتمال حملە حشد شعبی و دیگر نیروهای عراقی از دو محور جنوب و غرب کرکوک خبر دادە بود.

در این رابطه 

زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، گفتە است " قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس وابستە بە سپاە پاسدران ایران اکنون در عراق حضور دارد و حشد شعبی را برای حمله بە شهر کرکوک تحریک می‌کند."

سفیر پیشین آمریکا در عراق، در تویتی نوشته است:" بە نظر می‌رسد تنشها افزایش یافتە‌اند کە احتمال رویارویی نظامی را افزایش می‌دهد".

خلیلزاد از آمریکا خواستە است کە از ایجاد رقابت‌ نیروهای عراقی و پیشمرگان از سوی ایران، جلوگیری کند.

نظرات

ارسال نظر