مصاحبه با دکتر یوسف محمد صادق رئیس مجلس اقلیم کردستان

Kurdane.com

کوردانه محمدرضا اسکندری: مصاحبه  با دکتر یوسف محمد صادق رئیس مجلس اقلیم کردستان در رابطه با اوضاع سیاسی کوردستان و منطقه بعد از رفراندم

نظرات

ارسال نظر