مصاحبه باعبدالستار مجید القادر، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان

Kurdane.com

کوردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه باعبدالستار مجید القادر، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه