دکتر حسن شطاوی فعال سیاسی روژهلات کوردستان

Kurdane.com

کوردانه: مصاحبه با دکتر حسن شطاوی فعال سیاسی روژهلات کوردستان در رابطه مسائل سیاسی کوردستان

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه