مقاومت اکثریت رهبران اتحادیە میهنی در برابر مداخلە ایران در اقلیم کردستان

Kurdane.com

پس از شکستن سکوت رهبران اتحادیه میهنی کردستان در مورد اشغال کرکوک و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان از سوی شبه‌نظامیان حشد شعبی و سپاە پاسداران، اختلافات شدید میان افراد نزیک بە سپاە پاسداران و حامیان استقلال کردستان در این حزب بە سرخط اهم خبرهای کردستان تبدیل گردید.

 

ملا بختیار مسئول دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان  روز چهار شنبە ٢٦ مهرماە، دو روز بعد از اشغال کرکوک با انتشار پیامی، بخشی از افراد این حزب را بە دست داشتن  در شکستن مقاومت پیشمرگان در خط مقدم دفاع از کردستان متهم کرد.

ملا بختیار در این پیام با اشارە بە اوضاع "ترسناک" کردستان  گفت: " در نتیجە مشکلاتی کە بعد از بیماری مام جلال (و قبل ازآن) اکنون اوضاع داخلی اتحایە میهنی بە انشعاب و جدایی در رهبری این حزب نزدیک شدە است. افراد فرصت‌طلب و کم عقل داخل اتحادیە میهنی و فیسبوک‌بازان مشغول تشویش اذهان مردم هستد."

پاسخ منفی بە در خواست جمهوری اسلامی مبنی بر پشمیان شدن از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان، شکاف میان خانوادە طالبانی بە سرپرستی "هیرو ابراهیم احمد" همسر دبیر کل فقید اتحادیە میهنی و ملا بختیار را بیش از پیش نمایان کردە است.

ملا بختیار، بە اتفاق "کسرت رسول علی" و "محمود سنگاوی" از شخصیت‌های تأثیرگذار اتحادیە میهنی اواخر تیرماه حدود سە ماە قبل از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان جهت برحذر داشتن از برگزاری همەپرسی بە ایران دعوت گردید.

در پی بازگشت این هیأت، ملا بختیار در کنفرانسی خبری گفت" علی‌رغم پافشاری جمهوری اسلامی همەپرسی استقلال کردستان در سوم مهر ماه، برگزارخواهد شد.

 

کسرت رسول علی معاون اول دبیر‌کل اتحادیه میهنی کردستان و از اعضای آن هیأت نیز، روز ٢٦مهر ماه ساعاتی قبل از بیانیە ملا بختیار، در بیانیە‌ای شدیداللحن افراد بدون ذکر نام، خانوادە طالبانی را نفهم و سازشکار توصیف کرد.  

معاون اول دبیرکل اتحادیە میهنی کردستان در ادامە این پیام، با اشارە بە درز انداختن در صفوف پیشمرگان کردستان گفت: "اما آنچە بیش از همە زخمهای ما را عمیق‌تر کردە، این است کە تعدادی افراد گمراه کم عقل، برخلاف اهداف اتحادیە میهنی و بدون مراجعه بە رهبری حزب، بە نفع خود از این رخداد سوء اسفتادە کردە و بە ستون پنجم دشمن تبدیل شدند. آنان با این عمل پلید خود بە بخشی از صفحات سیاه تاریخ ملت ما پیوستند".

 

 

کسرت رسول علی معاون اول دبیر کل اتحادیە میهنی کردستان: حملە حشد شعبی آغاز انفال کردن دوباره کردهاست

روز دوشنبە ٢٤ مهرماه  شورای امنیت اقلیم کردستان در بیانیە‌ای اعلام کرد: شب گذشته شبه‌نظامیان حشد شعبی تحت حمایت ایران و با استفاده از  مهمات و تانک‌های آمریکایی با توجیه مبارزە با داعش در اختیار عراق گذاشته شدە بود، بە نیروهای پیشمرگه حملە کردند.

شورای امنیت اقلیم کردستان در این بیانیە گفتە بود کە "حشد شعبی از مسیرهای " تازە- کرکوک" و "پل مریم بگ" دەست بە حمله زدند، اما با مقاومت نیروهای پیشمرگە با شکست مواجه شدند".

در این درگیری پنج خودرو زرهی شبه‌نظامیان حشد شعبی وابستە بە سپاە پاسداران از سوی نیروهای پیشمرگه درهم شکستە شدند.

شورای امنیت اقلیم کردستان در این بیانیە همچنین گفتە بود میلیشیاهای حشد شعبی کە از سوی ایران حمایت می‌شوند، با استفادە از سلاحهای سنگین ساخت آمریکا بە نیروهای پیمشرگە کردستان حملە کرده‌اند. 

k24

نظرات

ارسال نظر