سه نفر در مهران غرب در اثر انفجار مین جان باختند

Kurdane.com

بە گزارش رسانەهای حقوق بشری روژهلات کوردستان، انفجار مین در مناطق مرزی مهران غرب در  استان ایلام  منجر بە جان باختن ٣ نفر از جملە دو زن شدە است. این سە شهروند جهت جمع آوری آهن الات باقی مانده از جنگ بە منطقە “قلاویزان” مهران رفتە بودند

 

برپایە گزارشی کە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ منتشر نمودە است، عصر روز دوشنبە (١٣ آذر / ٤ دسامبر)، انفجار  یک قبضە مین ضد تانک در حوالی شهرتان مهران، سە عضو یک خانوادە جانشان را از دست دادند.

هویت جان باختگان  ”علی عسکر ملک خطایی“ ٣٠ سالە، ، “شاه زینب تاراج” ٥٥ سالە و “رقیە تاراج” ٤٠ سالە اعلام شدە است.

دو زنی کە در این حادثە در دم جانشان را از دست دادەاند مادر و خالە علی عسکر میباشند .

این سە شهروند جهت جمع آوری ضایعات بە منطقە “قلاویزان” مهران رفتە بودند.

محلی کە مین در آنجا منفجر شدە قبلا از سوی سپاه پاسداران بە عنوان منطقە پاکسازی شدە اعلام شدە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“ از آغاز سال ٢٠١٧ تاکنون، ٦ شهروند در استان ایلام بە دلیل انفجار مین جان باختەاند و ١٣ شهروند نیز زخمی شدەاند کە ١٠ مورد آنها در شهرستان مهران بە ثبت رسیدە است.

 

 

 

نظرات

ارسال نظر