گزارش تصویری اعتراضات 15 دی ماه در شهرهای مختلف ایران

Kurdane.com

حرکت های عتراضی  مردم ایران ادامه دارد و امروز هم در چند شهر حرکتهای العتراضشی لدامه داشت

كاشان چهارراه شاهد 15 دی

 

 

جنگ و گریز با سرکوب‌گران (امروزز)


مردم درب فرمانداری اراک را شکسته وارد محوطه فرمانداری شدند / جمعه ۱۵ دیماه


حضور گسترده  نیروهای سرکوبگر در میدان آزادی کرمانشاه 15 دی

 

جو شدید امنیتی، تهران میدان انقلاب ۱۵ دی


 

تبریز ،با شعار «آذربایجان ملته چکلمز بو ذلته» مردم آدربایجان ذلت نمی پذیرد و شعار مرگ بر دیکتاتور 15 دی


شهرستان خمين / ١٥ديماه


 

 

بجنورد از ترسشون کلی مامور ضد شورش اوردن تو مدرسه کنار مصلی ۱۵دی۹۶ 

 
 

 

نظرات

ارسال نظر