لحظاتی به زندگی یک کولبر نگاه کنید

Kurdane.com

مردمی که برای لقمه نانی سخت ترین کار را انجام می دهند و بعضی اوقات به قیمت جان انها تمام می شود

 لحظاتی به زندگی یک کولبر نگاه کنید

 
 

 

نظرات

ارسال نظر