" وەختێ هاناسە "

Kurdane.com

هەی دڵ هایتە كوو بنوور وە یاران

بنوور وە خەڵكێ سەرگەشتەی دەوران

بنوور وە كوانگێ تەڕ و فیسێ خوەر

بنوور وە شەوگارێ بێ دەر و پەیكەر

ڕۆژهەڵات بییە جریتگای دێوەیل

خەم و پەژارە دە سینەی كوێیەیل

ڕەچەڵەی مادەیل بیە یادگار

مەگەر حەق بكەێ دەرمەنەی نەیار

خاكمان پاك بی ناپاكێ كردن

شەرەف و نامووس وە تاڵان بردن

مللەت پەریشان و ناپاك چوپی كیش

نە برا مەن و نە دووس و نە خێش

فرەی بین وە جاش و نەوكەرێ دوژمن

ژن بییە پیتار و پیا بی وە ژن

بەشەر ناپاكە ، گەردون تو ئەڕا ؟

شكوو شكانی و شێخ كردی وە شا

لەكەدار كردی ڕوخسارێ زەردت

تف لە ئەزەل و تف لە ئەبەدت

داوو هایتە كوو كاو سوارێ یار ؟

یاری و یاران كیشیان وە دار

ڕەنگێ قرمزێ ڕوخسارێ یارەیل

چەرمگەو بییە وە سینەی دارەیل

وەختێ هاناسە ، بووە فریارەس

بسین دە ناحەق تەقاسێ بێكەس

شەوگارێ تاریك بكە ڕوشنا

كەمتار و چەقەڵ گشت بكە فەنا

بڕەس وە هانای یارەیلێ گیانیت

گیانم وە فدات و ژیان قوربانیت
.
.
و.ك

بۆچونەکان

ناردنی بۆچون