• 13:25 ک.ج.ک گوش به فرمان آپو، قدمهای بزرگ برای حل مسئله کورد در راه است
  • 13:12 اعتراضات صنفی معلمان، اولین اعتراض سراسری پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی
  • 11:02تجمع سکوت معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش نقاط مختلف کشور
  • 04:37کانادا اقامت پناهندگانی را که به کشور خود رفت‌وآمد دارند «لغو می‌کند»
  • 02:11هزاران نفردرمسکو یاد بوریس نمتسوف را گرامی داشتند
  • 02:07عبدالله اوجالان خواستار صلح با ترکیه شد
  • 19:05یاشار کمال خالق رمان اینجه ممد درگذشت
  • 16:42سری ثریا اوندر، اوجالان خواستار بررسی خلع سلاح پ.ک.ک در بهار پیش رو شد
  • 12:57شورای حقوق بشر باید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند
  • 10:38سفارت آمریکا در کوبا یک ماه دیگر باز می شود



روژهلات کوردستان تنها است، رابطه دولت های ایران با باشور کوردستان رابطه ارباب با رعیت است